Hakkımızda

Arnavutköy Çocuk Atölyesi'ni bizimle birlikte keşfedin.
Arnavutköy Çocuk Atölyesi
Arnavutköy Çocuk Atölyesi
Arnavutköy Çocuk Atölyesi
Arnavutköy Çocuk Atölyesi
Arnavutköy Çocuk Atölyesi

Çalışma Yönergemiz

3 yıl önce

 

T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK ATÖLYESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Arnavutköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Avlu 34 Alışveriş Merkezi içinde yer alan Çocuk Atölyesi hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları, çalışan personelin yetki, nitelik, görev, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, Arnavutköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Avlu 34 Alışveriş Merkezi içinde hizmet veren Çocuk Atölyesi’nin çalışma usul ve esasları ile buradan hizmet alan çocuk ve velileri, birimde görevli personelin yetki, nitelik, görev, sorumluluk ve çalışma esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, Arnavutköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Belediye: Arnavutköy Belediyesi’ni,

b) Başkanlık: Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nı,

c) Başkan Yardımcılığı: Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcılığı’nı,

d) Başkan Yardımcısı: Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcısı’nı,

f) Müdürlük: Kültür İşleri Müdürlüğü’nü,

g) Müdür: Kültür İşleri Müdürü’nü,

h) Sorumlu Öğretmen: Çocuklar ile birlikte okullardan gelen öğretmenleri,

ı) Alışveriş Merkezi: AVLU 34 Alışveriş Merkezini

i) Alan: Çocuk Atölyesini

j) Yönerge: Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi Görev ve Çalışma Yönergesini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

MADDE 5- (1) Çocuk Atölyesi hizmetlerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler temel alınır:

a) Çocuk ve ailesi ile ilgili ırk, din, dil, cinsiyet, milliyet, sosyal köken farkı gözetmeksizin çocukların çocuk atölyesinden faydalanmasını sağlamak,

b) Çocukların yaş gruplarına göre ihtiyaç ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini sağlayacak uygun ortamı hazırlamak,

c) Çocukların bir bütün olarak gelişmelerine dikkat etmek,

d) Çocuklarda yaratıcılığın gelişmesini ve yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayıcı nitelikte hizmet vermek,

e) Çocukların sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte etkinlikler düzenlemek,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Niteliği, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Personelin Nitelikleri

Eğitmenler: Yükseköğretim kurumlarının sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü lisans veya ön lisans mezunu veya sınıf öğretmeni unvanına sahip olan ya da yükseköğrenim kurumlarının fizik, kimya, fen bilgisi, biyoloji, matematik, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinden mezun personeller çalışır.

Branş Eğitmenleri: Kendi branşına uygun atölyelerde eğitim vermek üzere çeşitli alanlardan personeller çalışır.

Danışma personeli: En az lise mezunu personel çalışır.

Temizlik Personeli: En az ilköğretim mezunu olan kadın personel çalışır.

(2) Personelin Giyimi

Birim personelinin hizmet süresince, Devlet Memurları Kıyafet Yönetmeliği esas alınarak hizmetin gereklerine uygun biçimde giyinmeleri Birim Yönetimi tarafından sağlanır. Mutfak ve temizlik görevlileri için özel kıyafet giymeleri esastır.

 

(3) Eğitmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Çocuklar için hazırlanan psiko-sosyal ve okul öncesi programlarını uygulamak, bu programlar için gerekli araç-gereç ve materyalleri düzenlemek,

b) Eğitim programlarına uygun olarak aylık ve günlük yapılan aktiviteleri not almak

c) Çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel, eğitsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimleriyle ilgili etkinlikler yapmak

d) Çocukların davranış ve gelişim özelliklerini izlemek, bu bilgileri ilgili uzmanlara ileterek onlarla iş birliği yapmak,

e) Sorumluluğuna bırakılan araç, gereç, oyuncak ve her türlü materyalleri, demirbaş malzemelerinin iyi saklanması ve kullanılmasında gerekli özeni göstermek,

f) Anne, baba ve büyük ebeveynler ile yapılacak çalışmaları planlamak ve uygulamak.

g) Ailelere çocukların durumuyla ilgili bilgi vermek,

h) Rapor hazırlayarak müdüre sunmak,

ı) Koordinatör ve Müdürün vereceği diğer eğitim-öğretim ile ilgili görevleri yapmak.

(4) Branş Eğitmenlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Çocuklar için hazırlanan psiko-sosyal ve okul öncesi programlarını uygulamak, bu programlar için gerekli araç-gereç ve materyalleri düzenlemek,

b) Eğitim programlarına uygun olarak aylık ve günlük yapılan aktiviteleri not almak

c) Sorumluluğuna bırakılan araç, gereç, oyuncak ve her türlü materyalleri, demirbaş malzemelerinin iyi saklanması ve kullanılmasında gerekli özeni göstermek,

d) Rapor hazırlayarak müdüre sunmak,

e) Koordinatör ve Müdürün vereceği diğer eğitim-öğretim ile ilgili görevleri yapmak.

(5) Danışma Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Personel harici kişilerin izinsiz birim bünyesine girmesini engellemek, gelen ziyaretçilerin müdür ile görüşme talebini Birim Yönetimine iletmek,

b) Telefonlara cevap vermek,

c) Alana ilişkin resmi yazıları getirmek ve götürmek,

d) Mesai saatinin bitiminde sorumlu olduğu alanı terk etmeden önce alanı kontrol etmek (Prizler, pencereler, elektrik, klimalar, şofben vs.) ve meydana gelebilecek aksaklıkları müdürlüğe bildirmek,

e) Sorumluluğuna bırakılan araç, gereç, oyuncak ve her türlü materyalleri, demirbaş malzemelerinin iyi saklanması ve kullanılmasında gerekli özeni göstermek,

f) Koordinatör ve müdürün kendisine vereceği diğer görevleri yapmak.

(6) Temizlik Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Sabah alanı açıp alanın ve koridorların temizliğini yapmak,

b) Sınıfların iç mekân temizlik ve bakımıyla ilgili işleri yapmak,

c) Sınıf ve etkinlik odaları mobilyaları, eğitim materyalleri temizlik ve düzenini sağlamak,

d) Banyo ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesini sağlamak,

e) Gerektiğinde çocukların bakım ve temizliğinde eğitimciye yardımcı olmak,

f) Eşyaların temizliğini, taşınmasını yapmak ve bakım onarım gerektiren eşyaları müdüre bildirmek,

g) Sorumluluğuna bırakılan araç, gereç, oyuncak ve her türlü materyalleri, demirbaş malzemelerinin iyi saklanması ve kullanılmasında gerekli özeni göstermek,

h) Her türlü planlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,

ı) Müdürün kendisine vereceği temizlik planına uymak,

i) Koordinatör ve müdürün kendisine vereceği diğer görevleri yapmak

j) Danışma personelinin olmadığı durumlarda telefona bakmak

k)Danışma personelinin kayıt aldığı sırada çocukları alana götürmek

(7) Çocuk Atölyesi’nin Çalışma Kuralları

a) Çocuk Atölyesi haftanın beş günü tam gün olarak hizmet verecektir

b) Açılış saati 11:00, kapanış saati 20:00 olarak planlanmıştır. Ancak idare tarafından gerek görülmesi halinde saat düzenlemesi yapılabilir.

b) Haftanın iki günü Çocuk Atölyesi temizlik ve bakım nedeniyle kapalı olacaktır.

c) Atölye esnasında teneffüs olmayacaktır.

d) Ebeveynli atölyelerde, bir gruptaki çocuk sayısı 5’ten fazla; ebeveynlerin katılmadığı atölyelerde bir gruptaki çocuk sayısı 10’dan fazla olmayacaktır.

e) Sorumlu öğretmenler, sınıfındaki öğrencilerin tamamını getirebilecektir, çocukları gruplama ve atölyeleri oluşturma Çocuk Atölyesi tarafından yapılacaktır.

f) Özel gereksinimi olan çocuklar için kaynaştırma modeli benimsenecektir. Her grupta özel gereksinimi olan çocuklar için 1 kişilik kontenjan bulunacaktır.

g) Atölyeler günü birlik veya dönemsel olarak planlanabilecektir.

h) Çocuk Atölyesi aşağıda belirtilen özel nedenlerle Belediye Başkanlığının onayı ile kapatılabilir;

1) Bulaşıcı hastalık salgınlarında,

2) Fiziksel koşullarda ortaya çıkan olağanüstü durumlarda,

3) Binanın bakım ve onarımı gerektiğinde,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 7-Kayıt, Kayıt-Kabul Esasları, Çocukların Gruplandırılması

(1) Kayıt

Kayıtlar, Çocuk Atölyesi’ne ait internet sitesinde veya danışmada yapılacaktır. Kayıt için çocuk ve anne-babasının kimlik iletişim ve ikamet bilgileri istenecektir. Sisteme kayıt sistemi üzerinden fotoğraf eklenecektir. Teslim ederken ve teslim alırken form imzalanacaktır.

(2) Kayıt -kabul aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) 48 ay-12 yaş arası çocuklar kabul edilir.

b) Özel gereksinimi olan çocuklardan; Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince,

"Okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir." raporu verilmiş çocuklar faydalanabilir

c) Bulaşıcı hastalık taşıyan (hastalık süresince), ağır ruhsal, zihinsel ve bedensel yönden farklı gelişim gösteren çocuklar alınmaz.

d) Kontenjan dolduğu takdirde çocuk alınmaz.

e) Çocuklar atölyelere 18 yaşını doldurmuş bir veli ile alınır.

f) Çocuğun Arnavutköy ilçesinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.

(3) Çocukların Gruplandırılması

Çocuk Atölyesine kabul edilen 48 ay-12 yaş arası çocuklar, yaşları dikkate alınarak gruplara ayrılır ve buna göre eğitim programı uygulanır. Ebeveynli atölyelerde 5 çocuk ve 5 ebeveyn, ebeveynsiz atölyelerde 10 çocuk bulunur. Her grup için bir eğitmen görevlendirilebilir.

Sorumlu öğretmen eşliğinde gelen çocukların gruplandırılmasında öğrenci sayısına bağlı değişiklikler yapılabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE 8 –Velilerin/Sorumlu Öğretmenlerin Uyması Gereken Kurallar, Ziyaretçi

(1) Velilerin Uyması Gereken Kurallar

a) Çocuklar arasında çıkabilecek bir anlaşmazlık ve sorunlarda, velilerin/sorumlu öğretmenlerin kendi çocuklarından başka çocuklara bizzat müdahalede bulunmaları yasaktır.

b) Görevlilere müdahale edilmesi yasaktır.

c) Çocukların tehlikeli olabilecek herhangi bir eşya (cam, batıcı, kesici maddeler vb.) ile alana gönderilmeleri yasak olup, çocuğun kendine ait olmayan herhangi bir şeyi evine götürmesi halinde hemen birime iade edilmesi gerekir. Birime ait herhangi bir demirbaş malzemenin çocuk tarafından kırılması durumunda, bedeli ya da onarım ücreti aileden temin edilir.

d) Velilerin ve diğer yetişkinlerin izinsiz olarak birim içerisinde dolaşmaları yasaktır.

e) Çocukların tehlike yaratacak bir eşya ya da değerli ziynet eşyaları (küpe, bilezik, künye, nazarlık vb.) ile alana gönderilmeleri yasaktır. Oluşacak zararlardan dolayı ve takılan ziynet eşyalarının kaybolmaları halinde sorumluluk kabul edilmez.

f) Çocuklar alana hijyenik olarak temiz ve kişisel bakımları sağlanmış şekilde gönderilmelidirler.

g) Veli/sorumlu öğretmen, belirlenen eğitim şekline uymak zorundadır.

h) Çocuklar alana panduf veya ev ayakkabısı ile girmek, ebeveynler alana girerken galoş takmak zorundadır.

ı) Veli hastalık durumunda alan personelini bilgilendirmek zorundadır.

i) Veliler, telefon, adres ve kişisel kimlik bilgilerini doğru bildirmek zorundadır.

j) Çocuklar evlerinden alana özel yiyecek, içecek ve oyuncak getiremezler.

k) Ebeveynsiz atölyelerde, ebeveynler atölye sonuna kadar kendilerine ayrılan bekleme alanında beklemekle yükümlüdürler.

l) Ebeveynsiz atölyelerde, ebeveynler bekleme alanında bulunan ekrandan çocuklarını izleyebilirler.

m) Atölyeye alınacak çocukların tuvalet eğitimini almış olmaları gerekmektedir.

(2) Ziyaretçi

Alan personeli, ziyaretçisini idare tarafından tahsis edilen yerde kabul eder ve grup odalarına götüremez.

ALTINCI BÖLÜM

 MADDE 9-  Yürürlük, Yürütme, Yürürlükten Kaldırma, Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Bu yönerge, Belediye Başkanı’nın onayı ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırma

Bu yönerge Belediye Başkanı’nın onayı ile birlikte yürürlükten kalkar.

Yürütme

Bu yönerge hükümleri, Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

Çeşitli ve Son Hükümler

Bu yönergede yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.